CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

29 Martie, 2015

 

 

Prima pagina

In atentia medicilor prescriptori

     Va informam cu privire la publicarea in M.O. nr. 172bis/12.03.2015 a Ordinului comun MS/CNAS nr.275/162/10.03.2015, privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Sanatatii Publice si al presedintelui CNAS 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Descarca Ordinul
23.03.2015


In atentia asiguratilor interesati si a medicilor specialisti care recomanda tratamente in Poliartrita Reumatoida, Spondilita Anchilozanta, Artropatia Psoriazica, Artrita Juvenila

     Cu adresa P2100/09.03.2015, CNAS ne aduce la cunostinta metodologia de lucru a Comisei de Experti privind aprobarea cu imunosupresoare in Poliartrita Reumatoida, Spondilita Anchilozanta, Artropatia Psoriazica, Artrita Juvenila.

Descarca Metodologia
18.03.2015


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Conform Hotararii de Guvern care contine Normele Metodologice de aplicare a Cardului National de Sanatate, care a fost aprobata in data de 28.01.2015, Cardul National de Sanatate va deveni unicul instrument validare a serviciilor medicale acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanantate, incepand cu data de 1 Mai 2015.
     Precizam ca pana la acea data, procedura de distribuire a cardurilor va fi finalizata.

29.01.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale care au incheiat conventii de concedii medicale cu CASAOPSNAJ

     Cu adresa nr. P/10851/2014, CNAS ne aduce la cunostinta intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1449/28.11.2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 890/2014 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 60/32/2006.

descarca adresa P10851/2014
descarca Ordinul nr.1449/2014
23.12.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

     Ca urmare a prelungirii, pana la 31.03.2015, prin Ordinul comun MSP/CNAS nr. 1478/839/2014, a perioadei de valabilitate a Normelor metodologice de aplicare a H.G. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014-2015, prin adresa nr. P10845/18.12.2014, CNAS face precizari privind incheierea actelor aditionale pentru prelungirea contractelor de furnizare de servicii aflate in derulare.

descarca adresa P10845/2014
22.12.2014


In atentia medicilor prescriptori de proteze auditive

     In baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul comun MSP/CNAS nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014-2015, nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de specialitate aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate si care reprezinta interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoana care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala de exercitare a profesiei la furnizor).
     Medicii nu au voie sa parafeze audiograma pacientilor, interpretarea acestora se face pe prescriere/recomandare, conform Anexei 39D din Normele mai sus mentionate. Audiograma tonala liminara si audiograma vocala va fi eliberata de un furnizor autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.
     Audiogramele contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/ codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii/etalonarii anuale a audiometrelor utilizate.

11.12.2014


In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Urmare a adresei C.N.A.S. P1966/28.11.2014, cu referire la prevederile H.G. nr. 996/2014 privind modificarea si completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, va aducem la cunostinta Lista completata a produselor biologice, conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Lista completata a produselor biologice
02.12.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale care elibereaza concedii medicale, aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In Monitorul Oficial nr. 803/04.11.2014, a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 68/2014 prin care se aduc modificari si completari la Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si completarila Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarca Extras din OUG68/2014
25.11.2014


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In baza prevederilor art. 3 alin. (5) si alin. (8), anexa 39 din Ordinul comun MSP/CNAS nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014-2015, medicii prescriptori de dispozitive de protezare stomii, incontinenta urinara si echipamente pentru oxigenoterapie vor mentiona obligatoriu pe prescriptia medicala perioada pentru care se face recomandarea. (lunile respective)

07.11.2014


In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 01.11.2014, intra in vigoare prevederile Ordinului Nr. 1209/669 din 20.10.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamentele cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.

Descarca Ordinul 1209/669/2014
30.10.2014


In atentia asiguratilor si a tuturor furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 18.09.2014, prin C.N.Posta Romana, CNAS incepe distribuirea cardului national de asigurari de sanatate la nivel national.
     In cadrul procesului de utilizare a cardului este necesar ca toti furnizorii de servicii medicale sa detina cititoare de carduri.
     Pe site-ul CNAS este afisata lista cu cititoarele de carduri compatibile cu sistemul informatic al cardului national de asigurari sociale de sanatate.

Descarca Comunicatul de presa al CNAS
Descarca adresa nr. P7603/2014
19.09.2014


In atentia asiguratilor, medicilor prescriptori si a farmaciilor in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. P4765/19.09.2014 CNAS precizeaza ca noile reglemenari privind aprobarea si prescrierea tratamentelor care necesita aprobare CJAS/CNAS nu se refera la tratamentele aflate in derulare in baza unor aprobari anterioare.
     Deciziile de aprobare aflate in derulare la data intrarii in vigoare a noilor reglementari isi pastreaza valabilitatea pana la data de expirare fiind acceptate de toate casele de asigurari, indiferent de casa care a emis decizia de aprobare.
     La expirarea acestor decizii continuarea tratamentelor se va desfasura pe baza aprobarilor eliberate conform noilor regelementari.

     In continuarea precizarilor din adresa nr. P 4765/02.09.2014, cu adresa nr. P 7594/16.09.2014, C.N.A.S. face clarificari privind modalitatea de prescriere a medicamentelor care necesita aprobare CJAS/CNAS, astfel:
     "In situatia in care medicul specialist care transmite scrisoarea medicala este in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate care a emis aprobarea de initiere/continuare a terapeiei specifice, iar medicul de familie caruia ii este adresata scrisoarea medicala este in relatie contractuala cu alta casa de asigurari de sanatate, eliberarea medicamentelor in baza retetelor prescrise de medicul de familie se va face de catre initatile farmaceutice, indiferent de casa de asigurari de sanatate care a emis aprobarea, in conditiile in care furnizorul de medicamente respectiv are contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in contract/conventie medicul de familie prescriptor.
     Precizam de asemenea faptul ca aceasta procedura este valabila si in cazul aprobarilor emise de comisiile de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."

Descarca adresa nr. P4765/2014
Descarca adresa nr. P7594/2014
Descarca adresa nr. P4765/2014
22.09.2014


In atentia asiguratilor si a medicilor prescriptori in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Noua procedura de aprobare pentru hepatita cronica B,C,D, ciroza hepatica B,C,D, precum si boala inflamatorie cronica intestinala

Descarca documentele referitoare la noua procedura
10.09.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu Casele de Asigurari de Sanatate Judetene / CASMB

      Va comunicam ca pentru validare, la incarcarea serviciilor medicale in S.I.U.I., la rubrica numar contract medic, pentru biletele de trimitere emise de medicii in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se completeaza sintagma "AOPSNAJ" si nu "Nr. de contract" (chiar daca pe bilet este scris numarul de contract).


In atentia furnizorilor de medicamente (farmacii cu circuit deschis), aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. P 5328/07.07.2014, in baza reglementarilor in vigoare, C.N.A.S. solicita furnizorilor de medicamete - farmacii cu circuit deschis - verificarea inregistrarilor din evidenta cantitativ valorica pentru medicamentul cu codul CIM W43135002, pentru stocurile la data de 09.07.2014.
     Pentru detalii privind procedura de urmat si modalitatile de raportare a rezultatului verificarii puteti regasi in extrasul pus la dispozitie pe aceasta pagina.

Descarca adresa nr. P5328/2014
08.07.2014


In atentia furnizorilor de servicii inclusi in Pilotul CEAS Dializa, aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. VP 123/04.07.2014, C.N.A.S. face precizari privind resursele software disponibile si activitatile pe care furnizorii de servicii inclusi in "Pilotul CEAS Dializa" trebuie sa le desfasoare pentru a putea activa Cardurile Electronice de Asigurari de Sanatate ale pacientilor inclusi in program.
     Coordonatele Centrului de Apel (Help-Desk) dedicat Pilotului CEAS Dializa ce asigura preluarea spre rezolvare a tuturor incidentelor asociate Pilotului CEAS Dializa sunt:
 • telefon: 021 202 69 95
 • email:   support.cnas@provus.ro

Descarca adresa nr. VP 123/2014
04.07.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care prescriu dispozitive medicale.

     In conformitate cu prevederile HG nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2014-2015 si Ordinului comun MS/CNAS nr.619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.400/2014 pe anul 2014, incepand cu luna iunie 2014 se modifica unele prevederi privind prescrierea -recomandarea si acordarea unor dispozitive medicale: (Detalii)

13.06.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale si a farmaciilor aflate in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Precizari privind eliberarea de retete

     Prin adresa nr. P4313/05.06.2014, C.N.A.S. ne informeaza privind urmatoarele:
 •      incepand cu data de 06.06.2014 intra in vigoare Ordinul MS/CNAS nr. 656/359/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului MS/CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare.
 •      Formularele de prescriptie medicala on-line si off-line prescrise anterior intrarii in vigoare a ordinului mai sus mentionat pot fi eliberate de farmacii in termenul de valabilitate al acestora, cu respectarea prevederilor actului normativ mai sus mentionat si a prevederilor din anexa nr.36 la Ordinul MS/CNAS nr 619/360/2014 pivind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.

(Descarca Adresa nr. P4313/2014)
(Descarca Ordinul MS/CNAS nr.656/359/2014)
13.06.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatorie de specialitate si asistenta medicala spitaliceasca

     Va informam ca in Monitorul Oficial nr. 402/30.05.2014 au fost publicate Ordinele Comune MS/CNAS nr. 622/363/2014 si 626/364/2014 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, respectiv servicii medicale clinice/bilet de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
     Pana la tiparirea formularelor de bilete conform Ordinelor mai sus mentionate se va utiliza formularul de bilet de trimitere in formatul vechi, dar nu mai tarziu de 31 august 2014, inclusiv.
     PRECIZARE:  Incepand cu data de 01.06.2014 asiguratul va primi doar un exemplar al biletului de trimitere (ex. alb)

02.06.2014 

 

In atentia farmaciilor si a medicilor prescriptori, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Ca urmare a unor probleme sesizate la prescrierea, eliberarea si validarea retetelor emise dupa data de 01.02.2013, cu Ordinul DG-302/27.02.2014, C.N.A.S. face precizari privind reglementarile legale care stau la baza necesitatii justificarii medicale a prescrierii de medicamete pe denumirea comerciala in loc de D.C.I., pe receptele electronice.
     Pentru evitarea respingerii ce vor fi prescrise ulterior aparitiei ordinului DG-302/27.02.2014, medicii prescriptori trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
 • Sa foloseasca doar ultima versiune a aplicatiei informatice si nomenclatoare actualizate, corespunzatoare tipului de contract pe care il deruleaza.
       Daca aplicatia informatica utilizata este dintre cele puse la dispozitie gratuit de C.N.A.S., verificarea ultimei versiuni disponibile se face accesand: SIUI-Update
       Ultima versiune a nomenclatoarelor poate fi gasita la: SIUI-Nomenclatoare
       Cel mai simplu este ca, atunci când se porneste aplicatia, sa se confirme actualizarile propuse.
       Alternativ se pot folosi optiunile din meniul Administrare\Actualizare versiuni... sau meniul Raportari\Import date...\Nomenclatoare generale (dupa autentificarea cu certificatul digital - pentru nomenclatoare).
 • Sa completeze adresa de email si telefonul - inclusiv prefixul de tara (004) - (meniul Administrare\Angajati/Inlocuitori\Modifica ...). Aplicatiile informatice de la alti furnizori de solutii informatice pot folosi prefixul "+4" inaintea numarului de telefon national (ex. +4074...... sau +4021.......).
 • Sa completeze, in fereastra de adaugare a medicamentului, justificarea prescrierii pe denumire comerciala (daca este cazul), conform precizarilor din Ordinul DG-302/27.02.2014.
 • Dupa tiparirea retetei sa verifice daca aceasta cuprinde, alaturi de celelalte informatii: adresa de email, telefonul (cu prefixul de tara) si justificarile medicale sau cel putin capul de tabel de la punctul 5 (daca prescrierea s-a facut pe DCI).

Descarca Ordinul DG 302/2014  
28.02.2014       In continuarea precizarilor privind modul de prescriere a receptelor electronice, cu adresa nr. P1966/19.03.2014, C.N.A.S. ne transmite "Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare", conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor medicale.
     Lista produselor biologice, transmisa de C.N.A.S. cu adresa mai sus mentionata, va fi folosita de medicii prescriptori si de furnizorii de medicamente, la prescrierea si respectiv eliberarea medicamentelor, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in vederea respectarii de catre acestia a prevederilor legale in vigoare.

Descarca Adresa nr. P1966/19.03.2014  
20.03.2014       Urmare a adresei CNAS MSSM1132/21.03.2014, se completeaza anexa la adresa C.N.A.S. nr.P1966/19.03.2014 (mentionata mai sus) cu medicamentul ETANERCEPTUM, cod ATC L04AB01, SUBLISTA C - sectiunea C1.

21.03.2014  In atentia medicilor prescriptori, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Avand in vedere disfunctionalitatile sesizate in aplicarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va punem la dispozitie adresa nr. H115/24.02.2014, cu precizari privind cele problemele semnalate si Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, cu completarile si modificarile valabile la data de 24.02.2014.

Descarca Adresa H115/2014  
Descarca Ordinul 1301/2008  
28.02.2014  


     Cu adresa nr. P2732/2014, C.N.A.S. ne informeaza despre publicarea in Monitorul Oficial nr. 255/08.04.2014 a Ordinului MS/CNAS nr. 361/238/2014 privind modificarea si completarea ORDINULUI nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008.

Descarca Adresa P2732/2014  
Descarca Ordinul MS/CNAS nr.361/238/2014  
11.04.2014  In atentia medicilor de familie, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. CB333/21.01.2014, CNAS ne transmite precizari privind compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri mai mici de 700 lei/luna.

Descarca adresa  
23.01.2014  In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. CB/10559/25.10.2013, CNAS, avand in vedere intrarea in vigoare a Ordinului Comun nr. 961/536 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.720/2008, pentru evitarea disfunctionalitatilor ce ar putea apare in teritoriu prin necunoasterea prevederilor acestui act normativ, ne solicita sa informam toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ, despre aceste actualizari.

     In acest scop va punem la dispozitie adresa nr. CB/10559/25.10.2013 a CNAS si extrase din actele normative la care se face referire (Ordinul nr. CB/10559/2013 al CNAS, Ordinul Comun nr. 961/536/2013 al MS si CNAS si Hotararea Guvernului nr. 720/2008)


Descarca Ordinul nr. CB/10559/2013 al CNAS  
Descarca Ordinul Comun nr. 961/536/2013 al MS si CNAS  
Descarca Hotararea Guvernului nr. 720/2008  

28.10.2013  


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 17.10.2013, conform Ordinului Comun nr. 1170/606 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, publicat in M.O. nr. 640/17.10.2013, plata taxei de evaluare se va face catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cod fiscal 11445659, in contul RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti


17.10.2013  


In atentia furnizorilor de servicii medicale care au incheiat conventii de eliberare Concedii Medicale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru 2013

     Pentru a evita rezilierea unor conventii de concedii medicale din cauza intarzierilor de transmitere a raportarilor, sau a transmiteriii acestora intr-un format diferit de cel reglementat, va punem la dispozitie cateva precizari privind evidenta si raportarea concediilor medicale.

(Descarca precizarile )
20.09.2013  


In atentia unitatilor sanitare cu paturi, aflate in relatii cotractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Prin adresa nr. CB8300/21.08.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reaminteste, unitatilor sanitare cu paturi, ca au obligatia de a elibera prescriptie medicala pentru medicamente cu sau fara contributie personala, la externarea pacientului.

(Descarca adresa CB8300/21.08.2013 a CNAS)
22.08.2013


In atentia medicilor care recomanda tratamente pentru poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, artrita juvenila sau spondilita anchilozanta

     Comisia de Experti CNAS pentru tratamentul cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila a stabilit noua metodologie de lucru pentru verificarea si aprobarea dosarelor de tratament.

(Descarca Metodologia de lucru a Comisiei CNAS si Precizarile CASAOPSNAJ)

04.06.2013


In atentia medicilor specialisti care recomanda tratamente biologice in poliartrita reumatoida, aflati in contract cu CASAOPSNAJ

     Cu adresa nr. DB 424/17.01.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate informeaza ca, incepand cu data de 01.02.2013 toti pacientii cu POLIARTRITA REUMATOIDA care necesita terapie biologica (initiere si continuari) vor fi inregistrati obligatoriu in aplicatia REGISTRUL ROMAN DE BOLI REUMATICE (RRBR).
     Din aceasta aplicatie se va printa si parafa noul "Referat de justificare".

(Descarca "Adresa nr. DB 424/17.01.2013" a CNAS)
26.01.2013


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 20.09.2012, in conformitate cu prevederile art. 291 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti asiguratii interesati, au posibilitatea de a verifica realitatea serviciilor medicale prestate de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(Click pentru detalii)
18.09.2012


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., persoane fizice autorizate sau persoane fara venit

Virarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri se face in contul 26.21.05.03.02 - "Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si de catre persoanele care nu realizeaza venituri" deschis la trezoreriile operative ale statului.

Persoanele fizice vor vira contributia de mai sus in contul deschis la trezoreriile operative ale statului in functie de domiciliul fiscal.

Virarea sumelor se va face pe cod numeric personal

Contributia de asigurari sociale de sanatate se va achita la unitatile de trezorerie din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturile de venituri bugetare mentionate mai sus, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor, CNP dupa caz.

03.07.2012


  In atentia medicilor prescriptori si a pacientilor care beneficiaza de terapii biologice

Cu adresa nr. CEPASA 9 din 12.06.2012, C.N.A.S. face urmatoarele precizari:
      Conform deciziei Comisiei de experti de la nivelul CNAS, toate dosarele de initiere si de continuare a terapiei biologice, inclusiv switch-urile de pe un medicament pe altul, vor fi trimise la CNAS avand atasat obligatoriu consimtamantul semnat al pacientului.
Este de datoria medicului curant de a explica pacientului importanta, efectele si consecintele terapiei instituite si de a solicita pacientului sa semneze consimtamantul informat. Dosarele care nu vor contine toate documentele prevazute in protocolul terapeutic, inclusiv consimtamantul pacientului, vor fi respinse.

(Click pentru a descarca Adresa nr.CEPASA 9/12.06.2012)
27.06.2012


Reglementari privind rambursarea, de catre CASAOPSNAJ, a contravalorii serviciilor medicale acordate pacientilor din statele membreUE/SEE si Elvetia, precum si a medicamentelor prescrise acestora intratamentul ambulatoriu.


  In atentia asiguratilor, persoane fizice, care platescC.A.S.S. prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In conformitate cu prevederile art. V, alin. (1) din O.U.G. nr. 125 pentru modificarea si completarea Lg. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – "incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii (si C.A.S.S. – contributia pentru asigurarile sociale de sanatate) datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX2 al Codului fiscal (persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, alte venituri, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din agricultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, premii, castiguri din jocuri de noroc, asociati, persoane fara venit,...etc.) revine AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA” (Administratiile financiare teritoriale).

(Click pentru a descarca anuntul)
12.06.2012


In atentia Angajatorilor care au angajati asigurati laC.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Referitor la contractele de asigurari sociale de sanatate
Toti angajatorii - Persoane Fizice sau Juridice, care nu au transmisinca Contractul de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor legii 95/2006 si a ordinului 345/2006, sunt rugati sa remedieze aceastascapare. Pentru aceasta se vor transmite, pe adresa noastra: Str. PopaSavu Nr.45, Sector 1, Bucuresti, C.P.011434, Contractele de AsigurariSociale de Sanatate - intocmite in conformitate cu prevederile legalementionate anterior (in 2 exemplare). Vã rugam ca, latransmitere sa mentionati si adresa de corespondenta la care sa vi sereturneze exemplarul dvs., semnat de CASAOPSNAJ

Ordinul 345/2006 al C.N.A.S.
Detalii privind intocmirea Contractelor de Asigurari Sociale de Sanatate
Model de Contract de Asigurari Sociale de Sanatate - pt.Angajatori
Model de Contract de Asigurari Sociale de Sanatate - pt.Persoane Fizice
04.02.2011


Pentru Angajatori si pentru Asiguratii Persoane Fizice

Asigurati
Precizari privind documentele necesare eliberarii adeverintelor de ASIGURAT C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Cerere tip inscriere
.
Declaratii FNUASS
Norme
Anexa 5
Informatii privind declaratiile contributiei catre F.N.U.A.S.S.
Adeverinta de salariat - Model. Este necesara la solicitarea dovezii de asigurat

 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefoane:
021.20.24.664
021.20.24.516
 

Luni - Joi
09:00-16:00
Vineri
09:00-13:00

 
Legaturi

 


Help-Desk SIUI AOPSNAJ
(doar pt.Furnizori)
email:  helpdesk@aopsnaj.ro 
 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 18 Martie 2015

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO