CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

22 Martie, 2018
Operator de date cu caracter personal Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Dispozitive medicale

Dispozitive medicale


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

     In conformitate cu prevederile Ordinului nr 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii Guvernului nr 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, incepand cu 1 iulie 2016 intra in vigoare urmatoarele:
 1. noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale ( Anexa 1 );
 2. noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu ( Anexa 2 )
In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva.( Anexa 3 )
Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Descarca Anexa 1
Descarca Anexa 2
Descarca Anexa 3
01.04.2015


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru dispozitive medicale.

     In conformitate cu prevederile HG nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2014-2015 si Ordinului comun MS/CNAS nr.619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.400/2014 pe anul 2014 pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, lista de prioritate, pe categorii de dispozitive medicale, aprobata de catre presedintele-director general si avizata de catre consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este cea conform ANEXEI 2 la Decizia PDG nr. 94/30.05.2014.

13.06.2014


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

PERSOANE IN ACTIVITATE si PENSIONARI

 1. Cerere tip pentru dispozitive medicale;
 2. Prescriptia medicala, in original, de la medicul de specialitate ; prescriptia trebuie sa contina:
  • Denumirea si tipul dispozitivului medical din lista dispozitivelor medicale;
  • Numarul contractului incheiat de catre unitatea medicala cu casa de asigurari (oricare dintre casele de asigurari);
 3. Adeverinta de salariat (original) sau talon de pensie recent (copie/original);
 4. Act de identitate (copie);
 5. Act doveditor al calitatii de asigurat (copie);

NOTA : Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii;


COPII

 1. Cerere tip pentru dispozitive medicale;
 2. Prescriptia medicala, in original, de la medicul de specialitate ; prescriptia trebuie sa contina:
  • Denumirea si tipul dispozitivului medical din lista dispozitivelor medicale;
  • Numarul contractului incheiat de catre unitatea medicala cu casa de asigurari (oricare dintre casele de asigurari);
  • Prescriptia medicala pt. Protezare auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala; pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta;
 3. Act de identitate parinte (copie);
 4. Certificat de nastere copil – copie (in cazul copiilor in varsta de pana la 14 ani), sau Act de identitate copil – copie.

PERSOANE COASIGURATE

 1. Cerere tip pentru dispozitive medicale;
 2. Prescriptia medicala, in original, de la medicul de specialitate. Prescriptia trebuie sa contina:
  • Denumirea si tipul dispozitivului medical din lista dispozitivelor medicale;
  • Numarul contractului incheiat de catre unitatea medicala cu casa de asigurari (oricare dintre casele de asigurari );
 3. Adeverinta de la administratia financiara din care sa reiasa ca nu realizeaza venituri impozabile sau o declaratie notariala pe propria raspundere;
 4. Actului de identitate al sustinatorului legal (copie);
 5. Adeverinta de salariat sau talon de pensie (recent) in original, al sustinatorului legal.


ACTE SUPLIMENTARE DUPA TIPURI DE PROTEZARE

PROTEZARE AUDITIVA

 • Prescriptia medicala pt. protezare auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala (original);

PROTEZARE VIZUALA

 • Prescriptia medicala pentru protezare vizuala (cristalin), trebuie sa fie insotita de biometrie (original);

STOMII

 • In situatia pacientilor cu stome permanente,prescriptia medicala cu mentiunea”stoma permanenta” se depune impreuna cu prima cerere, o singura data intr-un an calendaristic.

PROTEZARE MEMBRU INFERIOR

 • In cazul primei protezari a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive


LISTE SI CRITERII PRIORITATE

In situatia in care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat, se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii.

Criteriile de prioritate si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de:

 • Data inregistrarii cererilor la casaopsnaj si de
 • Nivelul de urgenta stabilit de serviciul medical al casei de asigurari de sanatate.


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ pentru anul 2012

In urma aparitiei Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in anul 2012, a Contractului-cadruprivind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, a intrat in vigoare noul formular de recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 35C din Normele metodologice)
In atentia furnizorilor de dispozitive medicale care au depus mape de contractare cu CASAOPSNAJ pentru anul 2010

In urma analizei mapelor de contractare pentru furnizarea de dispozitive medicale, depuse in termenul legal la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., s-au stabilit listele cu: Furnizorii de dispozitive medicale ELIGIBILI si Furnizorii de dispozitive medicale NEELIGIBILI

30.04.2010


IN ATENTIA ASIGURATILOR CARE BENEFECIAZA DE DISPOZITIVE MEDICALE IN ANUL 2010

Incepand cu data de 01.04.2010, eliberarea aprobarilor pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se face in conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile H.G. nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2010 precum si prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010:

Lista detaliata si preturile de referinta ale dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, pentru care Casele de Asigurari de Sanatate elibereaza aprobari pentru procurare/inchiriere sunt detaliate in Anexa 32 din Normele Metodologice pentru anul 2010.

27.04.2010


In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Conform adresei nr. NLD2339/01.04.2010 a presedintelui C.N.A.S., in vederea asigurarii continuitatii furnizarii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, incepand cu data de 01.04.2010, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. incheie acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru luna aprilie 2010.

Conditiile acordarii asistentei medicale, in baza acestor acte aditionale, sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii acestora, in limita bugetului aprobat.

Pentru toate domeniile de asistenta medicala, eventualele diferente rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2010 si prevederile cuprinse in actele aditionale corespunzatoare lunii aprilie 2010, se vor regulariza.

01.04.2010


 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVITNota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 11 Februarie 2018

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO