CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

25 Mai, 2022
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Dispozitive medicale

Dispozitive medicale


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive de protezare - stomii.

     Cu adresa RV4861/21.06.2018, CNAS ne aduce la cunostinta noile reglementari privind modalitatea de prescriere pentru dispozitive de protezare stomii, incepand cu data 01.07.2018, stabilite in Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui CNAS nr. 397/836/2018.

Descarca adresa RV4861/2018 a CNAS
28.06.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

Va aducem la cunostinta faptul ca incepand cu data de 01.04.2018, conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, intra in vigoare urmatoarele:

 • noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 39D);
 • noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (Anexa 38);
 • pentru obtinerea de catetere pentru vezica neurogena recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie si neurologie pediatrica;
 • biometria trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele date
  • numele si prenumele asiguratului
  • CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia
  • data si locul efectuarii
 • asiguratii care au decizii pentru procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar sac stomic de unica utilizare) corespunzatoare poz. 1, pct. a1 de la categoria "2. Dispozitive pentru protezare stomii" de la anexa nr. 38 la ordin, dupa intrarea in vigoare a preturilor de referinta pentru dispozitivele prevazute la poz. 1, pct. a2-a8, pot beneficia de un alt tip de dispozitiv, cu exceptia celui de la poz. 1, pct. a1, reluand intreaga procedura de obtinere a unei noi decizii, cu mentiunea ca noua decizie anuleaza decizia anterioara.
 • In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva.(Anexa 38 - pct.9)
  Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Descarca Anexa 39D
Descarca Anexa 38
Descarca Anexa 38-pct.9
02.04.2018


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru dispozitive medicale.

     In conformitate cu prevederile HG nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2014-2015 si Ordinului comun MS/CNAS nr.619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.400/2014 pe anul 2014 pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, lista de prioritate, pe categorii de dispozitive medicale, aprobata de catre presedintele-director general si avizata de catre consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este cea conform ANEXEI 2 la Decizia PDG nr. 94/30.05.2014.

13.06.2014DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

 1. Cerere tip pentru solicitare procurare/inchiriere dispozitiv medical
 2. Prescriptia medicala-recomandare Anexa 39D* in original
 3. Act de identitate/certificat de nastere pentru copii - copie

In cazul unor dispozitive medicale este necesara depunerea si altor documente, astfel:

 1. pentru Proteza auditiva
  • Audiograma tonala liminara si audiograma vocala, in original, eliberata de un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care va contine: numele si prenumele asiguratului, CNP-ul / codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii/etalonarii anuale a audiometrelor utilizate;
 2. pentru Implant cristalin:
  • Biometrie in original eliberata de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care va contine: numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii;
 3. pentru Oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva:
  • Documente medicale din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, conditii prevazute la punctul 9 din Anexa 38* (spirometrie cu raportul VEMS/CVF <70%, Sat O2<88 ) ;
  • Certificatul de incadrare in grad si tip de handicap - daca este cazul.

  NOTA:
 • Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii.


* Anexele se regasesc la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Sanatate nr 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019


Pentru informatii suplimentare, interior telefon: 021.20.24.502 sau 021.20.24.601 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 02 Mai 2022

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO