CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

16 Iunie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Dispozitive medicale

Dispozitive medicale


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

Va aducem la cunostinta faptul ca incepand cu data de 01.07.2023, conform Ordinului ministrului sanatatii și al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2023 a Hotararii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2023, intra în vigoare urmatoarele:

 • noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 39B);
 • noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu (Anexa 38);
 • pentru obtinerea de catetere pentru vezica neurogena recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie și neurologie pediatrica;
 • biometria trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele date
  • numele și prenumele asiguratului
  • CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia
  • data și locul efectuarii
 • asiguratii care au decizii pentru procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar sac stomic de unica utilizare) corespunzatoare poz. 1, pct. a1 de la categoria "2. Dispozitive pentru protezare stomii" de la anexa nr. 38 la ordin, dupa intrarea în vigoare a preturilor de referinta pentru dispozitivele prevazute la poz. 1, pct. a2-a8, pot beneficia de un alt tip de dispozitiv, cu exceptia celui de la poz. 1, pct. a1, reluand intreaga procedura de obtinere a unei noi decizii, cu mentiunea ca noua decizie anuleaza decizia anterioara.
 • In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie:
  Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Actualizat la 01.01.2024


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru dispozitive medicale.

     In conformitate cu prevederile HG nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2014-2015 și Ordinului comun MS/CNAS nr.619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.400/2014 pe anul 2014 pentru incadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale și asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, lista de prioritate, pe categorii de dispozitive medicale, aprobata de catre presedintele-director general și avizata de catre consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este cea conform ANEXEI 2 la Decizia PDG nr. 94/30.05.2014.

Lista de prioritate privind emiterea deciziilor în vederea procurării/închirierii de dispozitive medicale destinate recuperării medicale în ambulatoriu


     Conform Ordinului MS și CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare HG 521/2023, Anexa 38, Art. 3, alin (2) ordinea listei de prioritate privind emiterea deciziilor în vederea procurării/închirierii de dispozitive medicale destinate recuperării medicale în ambulatoriu este următoarea:
 1. Echipamente pentru oxigenoterapie, ventilație noninvazivă, aparate CPAP/BPAP și dispozitive pentru asistare a tusei;
 2. Dispozitive pentru protezare stomii;
 3. Proteze pentru retenție sau/și incontinență urinară;
 4. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli;
 5. Dispozitive pentru deficiente vizuale;
 6. Orteze;
 7. Proteze pentru membrul superior;
 8. Proteze pentru membrul inferior;
 9. Dispozitive de mers;
 10. Încălțăminte ortopedică;
 11. Dispozitive de protezare în domeniul ORL;
 12. Dispozitive compresive;
 13. Proteză externă de sân.

09.04.2024DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

 1. Cerere tip pentru solicitare procurare/inchiriere dispozitiv medical
 2. Prescriptia medicala-recomandare Anexa 39D* în original
 3. Act de identitate/certificat de nastere pentru copii - copie

In cazul unor dispozitive medicale este necesara depunerea și altor documente, astfel:

 1. pentru Proteza auditiva
  • Audiograma tonala liminara și audiograma vocala, în original, eliberata de un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale autorizat și evaluat care se afla în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care va contine: numele și prenumele asiguratului, CNP-ul / codul unic de asigurare al acestuia, data și locul efectuarii, dovada calibrarii/etalonarii anuale a audiometrelor utilizate;
 2. pentru Implant cristalin:
  • Biometrie în original eliberata de un furnizor de servicii medicale autorizat și evaluat care se afla în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care va contine: numele și prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data și locul efectuarii;
 3. pentru Oxigenoterapie și ventilatie noninvaziva:
  • Documente medicale din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, conditii prevazute la punctul 9 din Anexa 38* (spirometrie cu raportul VEMS/CVF <70%, Sat O2<88 ) ;
  • Certificatul de incadrare în grad și tip de handicap - daca este cazul.

  NOTA:
 • Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate în termen de 30 de zile de la data emiterii.


* Anexele se regasesc la Ordinul ministrului sanatatii și al presedintelui Casei Nationale de Sanatate nr 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotararii Guvernului nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019


Pentru informatii suplimentare, interior telefon: 021.20.24.502 sau 021.20.24.601 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO