CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

19 Decembrie, 2018
Operator de date cu caracter personal Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Dispozitive medicale

Dispozitive medicale


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive de protezare - stomii.

     Cu adresa RV4861/21.06.2018, CNAS ne aduce la cunostinta noile reglementari privind modalitatea de prescriere pentru dispozitive de protezare stomii, incepand cu data 01.07.2018, stabilite in Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui CNAS nr. 397/836/2018.

Descarca adresa RV4861/2018 a CNAS
28.06.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

Va aducem la cunostinta faptul ca incepand cu data de 01.04.2018, conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, intra in vigoare urmatoarele:

 • noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 39D);
 • noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (Anexa 38);
 • pentru obtinerea de catetere pentru vezica neurogena recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie si neurologie pediatrica;
 • biometria trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele date
  • numele si prenumele asiguratului
  • CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia
  • data si locul efectuarii
 • asiguratii care au decizii pentru procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar sac stomic de unica utilizare) corespunzatoare poz. 1, pct. a1 de la categoria "2. Dispozitive pentru protezare stomii" de la anexa nr. 38 la ordin, dupa intrarea in vigoare a preturilor de referinta pentru dispozitivele prevazute la poz. 1, pct. a2-a8, pot beneficia de un alt tip de dispozitiv, cu exceptia celui de la poz. 1, pct. a1, reluand intreaga procedura de obtinere a unei noi decizii, cu mentiunea ca noua decizie anuleaza decizia anterioara.
 • In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva.(Anexa 38 - pct.9)
  Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Descarca Anexa 39D
Descarca Anexa 38
Descarca Anexa 38-pct.9
02.04.2018


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru dispozitive medicale.

     In conformitate cu prevederile HG nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2014-2015 si Ordinului comun MS/CNAS nr.619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.400/2014 pe anul 2014 pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, lista de prioritate, pe categorii de dispozitive medicale, aprobata de catre presedintele-director general si avizata de catre consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este cea conform ANEXEI 2 la Decizia PDG nr. 94/30.05.2014.

13.06.2014
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

 1. Cerere tip pentru solicitare procurare/inchiriere dispozitiv medical
 2. Prescriptia medicala-recomandare Anexa 39D in original
 3. Audiograma tonala liminara si audiograma vocala in original in cazul solicitarii protezei auditive.
  (Audiogramele trebuie sa fie eliberate de un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala ca casa de asigurari de sanatate si contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii/etalonarii anuale a audiometrelor utilizate )
 4. Biometrie in original pentru implant lentila intraoculara
  (Biometriile trebuie sa fie eliberate de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala ca casa de asigurari de sanatate si contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii.
 5. Act de identitate/ certificat de nastere pentru copii – copie
 6. Certificatul de incadrare in grad si tip de handicap pentru echipamentele de oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva
 7. Pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva recomandarea trebuie insotita de documente medicale din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, conditii prevazute la punctul 9 din Anexa 38 la ordin.
  NOTA:
 • Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii.


 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 24 Mai 2018

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO