CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

30 Ianuarie, 2023
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Evaluare Furnizori

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale


În atenția farmaciilor în contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
- Obținerea deciziilor de evaluare -

Având în vedere că decizia de evaluare este document obligatoriu pentru derularea contractului, pentru obținerea acesteia trebuie să transmiteți dosarul de evaluare la CASAOPSNAJ prin una din urmatoarele variante:

 • e-mail la adresa evaluare.furnizori@aopsnaj.ro (caz în care documentele vor fi scanate în format PDF și vor fi asumate prin semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal);
 • poșta sau depus la registratura CASAOPSNAJ (cazuri în care documentele vor fi certificate conform cu originalul pe fiecare pagină).

Întrucat datele de desfășurare a comisiilor de evaluare nu sunt fixe și depindem de disponibilitatea membrilor din exteriorul instituției, dosarul de evaluare se va transmite cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea deciziei actuale.

Decizia de evaluare nouă va fi emisă asigurând continuitatea deciziei care urmează să expire și astfel se va evita riscul de a fi suspendat contractul pentru perioada neacoperită de evaluare.

Descarcă modelele de documente
10.11.2022În atenția furnizorilor de servicii medicale și medicamente

Dovada de evaluare se depune la contractare numai de furnizorii noi, de furnizorii care au evaluarea făcută de altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care furnizorul dorește să intre în relație contractuală sau valabilitatea acesteia este expirată.

Casele de asigurări de sănătate au obligativitatea de a lua în considerare, în vederea contractării, deciziile de evaluare emise de către comisia de evaluare de la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, iar CASAOPSNAJ ia în considerare deciziile de evaluare emise de comisiile de evaluare de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

24.05.2021   In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract sau care doresc sa incheie contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


          Conform Ordinului MSP/CNAS nr. 106/32/2015 publicat in M.O. nr. 124/ 18.02.2015, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti isi organizeaza Comisie de evaluare proprie pentru a evalua furnizorii de servicii medicale aflati in contract sau care doresc sa intre in relatie contractuala exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Procesul de evaluare vizeaza fiecare forma de organizare juridica a furnizorilor (sediu cu activitate lucrativa/punct de lucru)
 • Etapele procesului de evaluare:
  • furnizorul face o cerere (anexa 1) adresata comisiei de evaluare
  • furnizorul are obligatia sa faca dovada platii taxei de evaluare, potrivit anexei 2
  • furnizorul depune un dosar de evaluare
  • analiza dosarului (nu mai tarziu de 30 de zile de la data la care documentatia depusa este completa)
  • emiterea Deciziei de evaluare / Notificarii privind evaluarea
 • Revocarea sau incetarea valabilitatii deciziei de evaluare se constata in urmatoarele situatii:
  1. valabilitatea deciziei de evaluare inceteaza de drept la data incetarii valabilitatii autorizatiei sanitare de functionare;
  2. valabilitatea deciziei de evaluare inceteaza la data la care furnizorul evaluat isi schimba locatia/pierde dreptul legal de folosinta a spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si data la care a expirat valabilitatea oricarui document care a stat la baza emiterii acesteia, altele decat cele prevazute la lit a);
  3. decizia de evaluare se revoca printr-o adresa scrisa transmisa furnizorului de catre comisia de evaluare, in termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizarii acesteia cu privire la revocarea / sesizarea de revocare de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
  4. decizia de evaluare se revoca printr-o adresa scrisa transmisa furnizorului de catre comisia de evaluare, in termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizarii acesteia cu privire la revocarea / sesizarea de revocare de catre organele in drept a avizului de functionare, pentru furnizorii de dispozitive medicale si a autorizatiei de functionare pentru farmacii comunitare;
  5. decizia de evaluare se revoca printr-o adresa scrisa transmisa furnizorului de catre comisia de evaluare, in termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizarii acesteia, ca urmare a controlului efectuat de structurile de specialitate ale CNAS / caselor de asigurari de sanatate din care rezulta neindeplinirea oricaruia dintre criteriile de eligibilitate asumate de furnizor prin documentele depuse in vederea evaluarii.
 • Decizia de evaluare se emite in doua exemplare originale si are valabilitate de 2 ani de la data emiterii acesteia.
  • Pe toata perioada de valabilitate a deciziei, furnizorul are obligatia de a informa in scris casa de asigurari in termen de 5 zile lucratoare asupra modificarii oricareia dintre conditiile pentru care a fost evaluat si de a reinnoi toate documentele care au stat la baza evaluarii.


Informare

          Deciziile de evaluare aflate in termen de valabilitate, emise de casele de asigurari de sanatate judetene sunt recunoscute de CASAOPSNAJ in procesul de contractare.
Aceasta prevedere este valabila si pentru furnizorii de servicii medicale care nu au fost niciodata evaluati si care pot depune dosarele de evaluare la casa de asigurari judeteana de pe raza careia isi au sediul.

08.04.2016   


      LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ALE CAROR DECIZII DE EVALUARE EMISE DE COMISIILE DE EVALUARE ALE C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. EXPIRA

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile

 

   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 20 Ianuarie 2023

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO