CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

21 Aprilie, 2021
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Informații pentru asigurați

În atenția asiguraților C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1416/820/2020 au fost aprobate "Normele metodologice pentru implementarea Legii 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății". Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/10/08.2020.

Conform actului normativ menționat, persoanele care dețin calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, au dreptul de a fi informate, la cerere, prin casa de asigurări de sănătate la care s-au înscris, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivelemedicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, de care au beneficiat în anul precedent.

Asigurații înscriși la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pot depune la această instituție "CERERE privind furnizarea Listei privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate" conform modelului atașat și a precizărilor de mai jos. "

Citește și Comunicatul CNAS
Model de Cerere pentru asigurații C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Precizări privind completarea și depunerea cererilor

19.08.2020


Informații și precizări privind documentele necesare obținerii/dovedirii calității de asigurat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


Informații si precizări privind Cardul Național de Sănătate


Precizari privind contul "contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati"

Avand in vedere modificarile in clasificatia indicatorilor privind finantele publice incepand cu anul bugetar 2018 va comunicam urmatoarele:

 • noul cont al CASAOPSNAJ, CUI: 11445659 pentru "Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati" este RO56TREZ70026A212500XXXX deschis la Activitatea de Trezoreria si Contabilitate a Municipiului Bucuresti

11.01.2018


Noutati legislative referitoare la

OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate modificat de OUG 99/2017 si la normele de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate - Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.15/1311/2018

 1. Aspecte referitoare la PERSOANELE FIZICE ASIGURATE PENTRU CONCEDII MEDICALE, ALTELE DECAT CELE SALARIATE SAU ASIMILATE SALARIATILOR
  • Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, persoanele fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane prevazute la art. 1, alin. (1) din OUG 158/2005 mofificata (salariati sau cu venituri asimilate salariilor, someri) se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu art. 1, alin (2) din OUG 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii cu care ati fost inregistrat(a) la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., inceteaza de drept la data de 31.12.2017.
   Ca urmare, aveti obligatia achitarii, daca este cazul a sumelor restante cu care figurati in evidentele C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.. Plata se face in contul RO56TREZ70026A212500XXXX, deschis la ATCPMB (beneficiar C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., CUI - 11445659);
  • Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 erau asigurate pe baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, pentru a beneficia de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate sa incheie contractul de asigurare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 modificata, cu casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicata.
  • Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate produce efecte de la data inregistrarii
  • Neincheierea contractului de asigurare nu da dreptul la plata indemnizatiilor de concedii medicale.
  • Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate este conditionat de plata unei contributii pentru asigurarea pentru concedii si indemnizatii in cota de 1%, aplicata asupra venitului lunar ales inscris in contractul de asigurare.
  • Venitul lunar pentru care se opteaza nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (respectiv 1900 lei) si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia (respectiv 22800 lei)
  • Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, pentru concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, pentru concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, pentru concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical (fata de 1 luna cat era prevazut pana la data de 31.12.2017).
  • Modificarea oricaror prevederi ale contractului (nume, venit asigurat, adresa, act de identitate) se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional, in termen de 30 de zile de la modificare si produce efecte pentru viitor incepand cu data inregistrarii acestuia si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii.
 2. Aspecte referitoare la ACTIVITATILE ANGAJATORILOR CU PRIVIRE LA DECLARAREA SALARIATILOR, COMUNICAREA CERTIFICATELOR DE C.M. SI SOLICITAREA RESTITUIRII INDEMNIZATIILOR ACHITATE SALARIATILOR
  • Evidenta persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, precum si a certificatelor de concediu medical, se realizeaza pe baza Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (D112).
  • Angajatorii au obligatia depunerii centralizatorului certificatelor medicale impreuna cu exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical, la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social. In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun declaratia privind obligatiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.
  • Stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical (fata de 1 luna cat era prevazut pana la data de 31.12.2017).
  • Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical, si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza in totalitate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie (nu se mai aplica deduceri din contributii).
  • Indemnizatiile (solicitate la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social) pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data la care angajatorii erau in drept sa le solicite. Cererile de restituire care depasesc acest termen nu vor fi decontate.
 3. Aspecte referitoare la MODIFICARI ADUSE MODULUI DE ELIBERARE DE CATRE MEDICI A CERTIFICATELOR DE CONCEDIU MEDICAL
  • Certificatele de concediu medical acordate asiguratilor care se afla in incapacitate temporara de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau interes personal, ori in cazul afectiunilor care nu pot fi tratate in tara si pentru care asiguratii au urmat un tratament in strainatate, se elibereaza de catre medicul curant (fara a mai fi necesar avizul Directiei de Sanatate Publica), in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, persoanei asigurate, precum si sotului/ sotiei/ rudelor de gradul I ale acesteia sau unei alte persoane imputernicite de catre acestea, lunar sau la sfarsitul tratamentului in strainatate, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
  • Pentru ingrijirea copilului bolnav aflat la tratament in afara tarii, certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant din Romania (fara a mai fi necesar avizul Directiei de Sanatate Publica), pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara. Certificatele de concediu medical pot fi eliberate persoanelor in drept, iar prin noul act normativ vor putea fi eliberate inclusiv sotului/sotiei/rudelor de gradul I sau unei alte persoane imputernicita de catre acestea in acest sens.
  • Parintele, tutorele, persoana care a luat in plasament copilul au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, in cazul copilului cu afectiuni grave asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani. Fata de categoriile existente in legislatia anterioara, prin noul act normativ se vor putea acorda concedii de ingrijire a copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani in cazul copilului cu afectiuni grave, lista acestor afectiuni fiind prezentata in Anexa nr. 8 din Normele de aplicare a prevederilor OUG 158/2005.

Descarca modelul de Contract de Asigurare pt. C.M.
Descarca Cererea-Tip pt. Solicitarea indemnizatiei


 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.648


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 06 Aprilie 2021

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO