CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

16 Iunie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Informații pentru asigurați

ASIGURARE pentru Concedii medicale și Indemnizații

Modificări conform OUG nr. 10/2023 (modifică OUG nr. 158/2005) și Ordinului MS/CNAS 1320/227/2023 (modifică Normele de aplicare ale OUG nr. 158/2005)

MODIFICĂRI LEGISLATIVE în legătură cu CONTRACTUL de ASIGURARE pentru CONCEDII MEDICALE ȘI INDEMNIZAȚII de asigurări sociale de sănătate:

 1. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nu poate depăși cu mai mult de 3 ori valoarea acestuia.
 2. Pentru persoanele cu venitul mediu lunar înscris în declarația fiscală mai mare sau egal cu valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este cel înscris în declarația fiscală și nu poate depăși valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.
 3. Pentru a încheia contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună în copie declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, la casa de asigurări de sănătate la care acestea sunt luate în evidență ca plătitori de contribuție de asigurări sociale de sănătate. Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu se regularizează în raport cu venitul realizat de persoana asigurată și înscris în declarația fiscală.
 4. Contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflate ÎN DERULARE se MODIFICĂ prin acte adiționale până la data de 01.06.2023, sub sancțiunea încetării acestora.

ACT ADITIONAL (la contractele incheiate cu CASAOPSNAJ)

CASAOPSNAJ notifică toate persoanele care au încheiate cu CASAOPSNAJ contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate cu privire la modalitatea de încheiere a actelor adiționaledescarcă aici NOTIFICAREA CASAOPSNAJ.

Pentru a beneficia de continuitate în ceea ce privește stagiul de asigurare, actul adițional se va depune la CASAOPSNAJ pana la data de 31.05.2023.

Descarcă aici ACTUL ADIȚIONAL, care se va completa și se va transmite la CASAOPSNAJ – în două exemplare dacă se transmite prin poștă sau se depune la registratura instituției sau într-un singur exemplar dacă se semnează electronic și se transmite prin e-mail: sabina@aopsnaj.ro.

Actul adițional va fi însoțit de actul de identitate și declarația fiscală (D212) depusă în vederea plății CASS potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin (6) si art. 180 alin (2) si (3) din Lg. Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la ANAF.

Actul adițional se va transmite până la 31.05.2023 și va produce efecte începând cu 01.06.2023.

CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Descarcă aici modelul CONTRACTULUI, care se va completa și se va transmite la CASAOPSNAJ – în doua exemplare dacă se transmite prin poștă sau se depune la registratura instituției sau într-un singur exemplar dacă se semnează electronic și se transmite prin e-mail: sabina@aopsnaj.ro.

Contractul va fi însoțit de actul de identitate și declarația fiscală (D212) depusă în vederea plății CASS potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin (6) si art. 180 alin (2) si (3) din Lg. Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la ANAF.10.06.2024


În atenția asiguraților C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1416/820/2020 au fost aprobate "Normele metodologice pentru implementarea Legii 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății". Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/10/08.2020.

Conform actului normativ menționat, persoanele care dețin calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, au dreptul de a fi informate, la cerere, prin casa de asigurări de sănătate la care s-au înscris, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivelemedicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, de care au beneficiat în anul precedent.

Asigurații înscriși la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pot depune la această instituție "CERERE privind furnizarea Listei privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate "conform modelului atașat și a precizărilor de mai jos."

Citește și Comunicatul CNAS
Model de Cerere pentru asigurații C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Precizări privind completarea și depunerea cererilor

19.08.2020


Informații și precizări privind documentele necesare obținerii/dovedirii calității de asigurat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


Informații si precizări privind Cardul Național de Sănătate


În atenția persoanelor fizice care au încheiat contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurari sociale de sănătate cu CASAOPSNAJ

Începând cu data de 01.01.2022, salariul minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 2.550 lei, conform H.G nr.1071/2021, publicată în M.Of. nr. 950/05.10.2021.

Având în vedere prevederile art. 5 alin (1) din OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, (…) venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii (…), toate contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu persoanele fizice în care venitul ales este sub valoarea de 2.550 lei se vor modifica prin act additional. Venitul asigurat va deveni, începând cu data de 01.01.2022, venitul minim garantat în plată, respectiv 2.550 lei (daca asiguratul nu solicită altfel).

 • Persoanele fizice asigurate pentru concedii medicale și indemnizații (altele decât cele pentru care venitul ales este venitul minim) pot solicita modificarea venitului asigurat prin transmiterea unei cereri la adresele de e-mail sabina@aopsnaj.ro sau evidenta@aopsnaj.ro SAU prin fax (021-202-4604) SAU prin poștă (București, str. Popa Savu, nr. 45, sector 1)

Descarcă informarea


Precizări privind contul "contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati"

 • Contul CASAOPSNAJ, CUI: 11445659 pentru "Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați" este RO56TREZ70026A212500XXXX deschis la Activitatea de Trezoreria și Contabilitate a Municipiului București (ATCMB)
 • Pe documentele de plată trebuie menționate explict datele de identificare a contractului/titularului și perioada pentru care se face plata.


În atenţia persoanelor fizice care au încheiat/doresc să încheie contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizaţii

Având în vedere OUG 74/2021 și Ordinul 1398/729/2021 pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 pot opta pentru a încheia un contract de asigurare facultativ pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (Anexa 2 din Ordinul 15/2018/1311/2017) cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (conf. Legii 95/2006) în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Începând cu data de 01 septembrie 2021 persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 pot opta pentru un nou contract de asigurare facultativă pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile stabilite la art. I pct. 3 și 5 din OUG 74/2020.

Modelul nou de contract de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (in vigoare de la 01.09.2021) se poate descărca de pe site-ul www.aopsnaj.ro și cuprinde 2 tipuri de asigurare:

 1. Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit. a), b) și d) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.
 2. Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit. c) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 12 salarii minime brute pe țară.

Important!

In contractul de asigurare (care intră în vigoare începând cu 01.09.2021) se optează pentru una sau pentru amândouă tipurile de asigurare:

Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit. c) din OUG 158/2005 nu sunt automat asigurate și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit. a), b) și d) din OUG 158/2005.

Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 se pot asigura și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005 la un venit cuprins între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.

Contribuția pentru fiecare asigurare este distinctă și însumează 1% din venitul ales pe fiecare asigurare în parte, conform pct. 3.2 și 3.3 din contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru a beneficia de decontarea concediului medical persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 trebuie să îndeplinească stagiul minim de asigurare, prin plata contribuției de 1% la venitul ales pentru fiecare tip de asigurare în parte

Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana asigurată și casa de asigurări de sănătate pe o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate.

Contractul va fi însoţit de următoarele documente:

 • act de identitate – copie,
 • declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii CASS potrivit art. art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) şi art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare (Declaraţia unica), înregistrată la ANAF sau însoţită de recipisa ce conţine indexul de încărcare, în copie.

Contractul produce efecte de la data înregistrării.

Dreptul la concedii medicale decontate de către Casa de asigurări de sănătate este condiționat de asigurarea la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Descarca modelul de Contract de Asigurare pt. C.M.
Descarca Cererea-Tip pt. Solicitarea indemnizatiei


 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO