CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

23 Mai, 2019
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Avand in vedere prevederile:

 • Art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • H.G. 140/2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Adresa CNAS nr. P2466/25.03.2019

-  Pentru furnizorii care se afla in relatie contractuala cu CASAOPSNAJ, contractele pentru anul 2018 se prelungesc pana la data de 30.06.2019, prin acte aditionale (in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor contractuale: documente, conditii de eligibilitate, etc.). Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative mentionate mai sus, in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale.

-  Termenele prevazute la art. 7 lit. h) din anexa 3, art. 5 lit. h) din anexa 6, art. 7 lit. w) din anexa 9, art. 8 lit. x) din anexa 12, art. 7 lit. ț) din anexa 16, la ultima teza din modelul de declaratie din anexa 18A si la nota*) din anexa 18A, art. 6 lit. m) si art. 7 lit. n) din anexa 21, art. 6 lit. ag) din anexa 26, art. 7 lit. u) din anexa 32A, art. 7 lit. ț) din anexa 32B, art. 6 lit. u) din anexa 35, art. 7 alin. (1) din anexa 36 si art. 7 lit. l) din anexa 37 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 01.07.2019.

27.03.2019


In atentia asiguratilor si furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
Comunicat - CNAS reaminteste ca valabilitatea cardurilor de sanatate s-a prelungit la 7 ani

Prin comunicatul din 03.08.2018, CNAS reaminteste asiguratilor si furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca, prin HG nr. 458/28.06.2018, durata de valabilitate a cardului national de sanatate s-a prelungint de la 5 la 7 ani.

Descarca comunicatul
08.08.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Prin Ordinul Comun nr. 942/1175/26.07.2018, al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.652, din 26.07.2018 se modifica art.II din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 909/1163/2018.

Prin completarea adusa se stabileste ca:

 • Termenul de implementare in PIAS a formularului de prescriptie medicala electronica actualizat este de maximum 3 zile lucratoare de la data Ordinului nr. 909/1163/2018.
 • prescriptiile medicale emise de furnizorii de servicii medicale pana la data implementarii in PIAS a formularului de prescriptie medicala electronica actualizat, se pot elibera de catre farmacii pana la data expirarii termenului de valabilitate a prescriptiei.

 Descarca Ordinul Comun 942/1175/26.07.2018
27.07.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Cu adresa DG/3134/23.07.2018, CNAS ne aduce la cunostinta publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr.634, Partea I, din 20.07.2018 a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 909/1163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica.

Descarca adresa DG/3134/2018 a CNAS
25.07.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale PARACLINICE

In conformitate cu prevederile art. 72 alin. (13) si art. 196 din Anexa 2 la H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va desfasura in perioada 16.07 – 31.07.2018 un nou proces de contractare pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice in localitatile/zonele in care aceasta are contracte incheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel incat sa se asigure accesul asiguratilor la servicii medicale paraclinice.

Modelele de documente, detaliile tehnice si conditiile de contractare sunt disponibile pt. descarcare pe link-urile de mai jos:

Descarca conditiile de participare
Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale paraclinice - Analize de laborator
Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale paraclinice - Radioimagistica
12.07.2018


Descarca rezultatul analizei dosarelor depuse
30.07.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Cu adresa RV5061/29.06.2018, CNAS ne aduce la cunostinta publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr.539/28.06.2018 a Hotararii de Guvern nr. 458/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor termene printre care termenul de 1 iulie 2018 prevazut pt. aplicarea unor reglementari din HG nr.140/2018.

Descarca adresa RV5061/2018 a CNAS
29.05.2018


Comunicat - Durata de valabilitate a cardului national de sanatate se prelungeste la 7 ani

Guvernul a adoptat o hotarare prin care se prelungeste de la 5 la 7 ani termenul de valabilitate a cardurilor nationale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018 si reglementeaza aceeasi durata de valabilitate pentru toate cardurile emise dupa data respectiva.

Citeste comunicatul CNAS privind prelungirea valabilitatii cardurilor nationale de sanatate
29.05.2018


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive de protezare - stomii

Cu adresa RV4861/21.06.2018, CNAS ne aduce la cunostinta noile reglementari privind modalitatea de prescriere pentru dispozitive de protezare stomii, incepand cu data 01.07.2018, stabilite in Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui CNAS nr. 397/836/2018.

Descarca adresa RV4861/2018 a CNAS
28.05.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente

Cu adresa RV 4809/2018, CNAS face precizari privind activitatea furnizorilor de servicii medicale cu certificate digitale noi care n-au putut transmite în PIAS serviciile acordate offline


Descarca adresa CNAS
Vezi anunturile CNAS din 20 si 22 Iunie 2018
Vezi informarea CNAS din 20.06.2018 privind certificate digitale noi
Vezi informarea CNAS din 22.06.2018 privind indisponibilitatea PIAS
25.06.2018

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a fost repusa in functiune
26.06.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente, medicilor prescriptori si asiguratilor

Cu adresa nr. RV3166/03.05.2018, CNAS ne aduce la cunostinta ca, in baza OUG nr. 32/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 365, Partea I, s-a prelungit valabilitatea contractului cost-volum-rezultat pentru medicamentele Exviera si Viekirax pana la 30.06.2018 (finalul ultimei luni din T3 2018)

Descarca comunicarea CNAS
08.05.2018


IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI care recomanda
INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Incepand cu data de 01.04.2018, activitatea medicilor prescriptori care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in cadrul sistemul de asigurari sociale de sanatate este reglementata de Hotararea Guvernului nr. 140/2018 si Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018.

Formularele de recomandare ingrijiri medicale la domiciliu, pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., vor fi transmise pe adresa de email ingrijiri.domiciliu@aopsnaj.ro, in format pdf, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa/calificata a medicului prescriptor.

Pentru asiguratii altor case de asigurari, formularele de recomandare ingrijiri medicale la domiciliu, vor fi transmise, in format pdf, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa/calificata a medicului prescriptor, la casa de asigurari de sanatate unde este inscris asiguratul, folosind datele de contact CJAS.

Descarca precizarile
Descarca modelul de formular
Date de contact CJAS
Descarca datele de contact CJAS
03.04.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Avand in vedere faptul ca incepand cu data de 01.04.2018, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate vor fi aplicabile prevederile:
 • H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019;
 • Ordinului Comun M.S./C.N.A.S. nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a H.G. nr. 140/2018,
pentru furnizorii care la data de 31.03.2018 se afla in relatie contractuala cu CASAOPSNAJ, contractele pentru anul 2017 se prelungesc prin acordul partilor pana la data de 30.04.2018, prin acte aditionale (in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor contractuale: documente, conditii de eligibilitate, etc.).
Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative mentionate mai sus, in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale.

Procesul de contractare pentru anul 2018, pe toate domeniile de asistenta medicala se va desfasura in luna aprilie.

Detalii privind Calendarul de contractare, Mapele si Conditiile de contractare vor fi disponibile pe site-ul CASAOPSNAJ.

descarca adresa CNAS nr.RV2344/27.03.2018
29.03.2018


In atentia asiguratilor CASAOPSNAJ

Precizari privind contul "contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati"

     Avand in vedere modificarile in clasificatia indicatorilor privind finantele publice incepand cu anul bugetar 2018 va comunicam urmatoarele:
 • noul cont al CASAOPSNAJ, CUI: 11445659 pentru "Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati" este RO56TREZ70026A212500XXXX deschis la Activitatea de Trezoreria si Contabilitate a Municipiului Bucuresti

11.01.2018    


In atentia unitatilor sanitare din ambulatoriu

     Incepand cu data de 01.10.2017, in vederea respectarii prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, unitatile sanitare din ambulatoriu se pot inscrie in procedura de acreditarea modalitatea prevazuta pe sit-ul: www.anmcs.gov.ro

Adresa Presedintelui ANMCS nr. 2605/2017    
Adresa CNAS nr. RV 8766/11.10.2017    
16.11.2017    


In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

     Prin adresa nr. MB6856/27.07.2017, CNAS transmite precizari referitoare la aplicarea, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a dispozitiilor art. V din OG nr. 17/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Incepand cu data de 30.07.2017 intra in vigoare prevederile Ordinului Comun MS/CNAS nr. 876/824/2017 care reglementeaza faptul ca, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale – persoane fizice, persoane juridice de drept privat sau entitati fara personalitate juridica, nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la casele de asigurari de sanatate ori emise sau incheiate in relatia cu casele de asigurari de sanatate.

Descarca Ordinul Comun MS/CNAS nr. 876/824/2017    
Descarca Adresa CNAS nr. MB6856/27.07.2017    
13.09.2017    


In atentia furnizorilor de servicii medicale prin care se deruleaza Programul National de Oncologie, a farmaciilor, medicilor prescriptori si a pacientilor

     Cu adresa nr MB6372/2017, CNAS ne transmite extrase din protocoale / acte aditionale incheiate de CNAS cu societati importatoare / distribuitoare de medicamente, privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente în vederea:
 • aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis/ spitale cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala, sau informarea medicilor prescriptori sau a pacientilor, dupa caz. (Anexa 1)
 • informarii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala ca casa de asigurari de sanatate prin care se deruleaza Programul National de Oncologie, a medicilor prescriptori si a pacientilor. (Anexa 2)

Descarca Anexa 1    
Descarca Anexa 2    
20.07.2017    


Comunicat

     In data de 07.07.2017, CNAS ne-a transmis un comunicat referitor la NOUL PROGRAM DE COMPENSARE CU 90% A MEDICAMENTELOR PENTRU PENSIONARI cu precizari privind beneficiarii acestui program.

Descarca comunicatul    
10.07.2017    


In atentia medicilor prescriptori
NOUL PROGRAM DE COMPENSARE CU 90% PENTRU PENSIONARI A DEVENIT OPERATIONAL LA 04.07.2017 ora 00:00

     Incepand cu data de 4 iulie 2017, devine operational Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari , de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri.
     Conform modificarilor aprobate prin HG-436/30.06.2017, in prima sedinta a cabinetului Mihai Tudose, pragul de pensie pana la care se poate beneficia de program a fost majorat de la 700 la 900 lei /luna. Totodata, de program vor beneficia si pensionarii care incaseaza venituri din alte surse, in afara pensiei si a indemnizatiei sociale.
     Prin noile reglementari legale s-a creat un mecanism facil de implementare a Programului, in sensul simplificarii procedurii de declarare a veniturilor, nemaifiind necesara declaratia pe proprie raspundere a pensionarilor cu privire la veniturile realizate.
      Astfel, in viitor, beneficiarii programului nu vor mai depune la medicul de familie declaratia pe proprie raspundere referitoare la veniturile obtinute, ci vor prezenta doar talonul de pensie si actul de identitate.
     Pentru aplicarea Hotararii de Guvern, a fost necesara elaborarea de norme de aplicare, printr-un Ordin comun al Ministerului Sanatatii si CNAS, precum si modificarea altor doua acte normative subsecvente, referitoare la prescriptia electronica si la normele de aplicare a Contractului-cadru.

     Prescriptiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, pana la data la care Programul a devenit operational, se pot elibera de catre farmacii pana la data expirarii termenului de valabilitate al prescriptiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare la data prescrierii medicamentului.

Citeste comunicatul CNAS    
04.07.2017    


In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente in contract cu CASAOPSNAJ

        Cu adresa nr. MB4223/27.04.2017, CNAS ne transmite Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata la zi, conform informatiilor comunicate de de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Lista produselor biologice actualizata    
02.05.2017    


In atentia medicilor prescriptori, aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

       Urmare a adresei CNAS DG2276/29.12.2016, cu referire la PROTOCOALELE TERAPEUTICE, va aducem la cunostinta urmatoarele:
       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 1050 bis din data de 27.12.2016 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1463/1036/2016 privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordinul nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.
       Pe site-ul CNAS in sectiunea "informatii pentru furnizori – medicamente - protocoale terapeutice" au fost postate toate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul nr. 1301/500/2008, actualizate la zi.
       Subliniem inca o data obligatia, conform prevederilor legale in vigoare, de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapeutice, ce constituie baza de prescriere si monitorizare a medicamentelor care se acorda asiguratilor, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Deschide pagina CNAS    
03.01.2017    


In atentia medicilor dermatologi care intocmesc dosare pentru terapia specifica in psoriazsul cronic sever

     Cu adresa nr.P10385/09.12.2016, CNAS ne informeaza ca de la 01.01.2017 este obligatorie atasarea la dosarul medical a dovezii introducerii pacientului in Registrul National Unic de Psoriazis, prin printarea acesteia direct din Registru.

Descarca adresa P10385/2016    
15.12.2016    


In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul cu Etanerceptum in grupele de boala G31b-Poliartrita Reumatoida, G31c-Artropatie Psoriazica, G31d-Spondilita Ankilozanta si G31f-Psoriazis Cronic

     Cu adresa nr.P8678/18.10.2016 CNAS face precizari referitoare la tratamentul cu BENEPALI.

Descarca adresa P8678/2016    
19.10.2016    


In atentia furnizorilor de servicii medicale

  Precizari privind prescrierea medicatiei posttransplant

     Cu Ordinul nr. 1074/23.09.2016, completat prin Ordinul nr. 1118/11.10.2016, Ministrul Sanatatii aproba lista unitatilor sanitare si a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul starii post transplant in ambulatoriu a pacientilor transplantati.
     Prescrierea medicatiei posttransplant se face de catre medicii prescriptori, la care pacientii se afla in evidenta, in baza scrisorii medicale eliberate de catre medici din centrele acreditate aprobate prin ordinul MS 1074/2016, conform art.31 din ORDIN nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016.

Descarca Ordinul nr. 1074/2016 al M.S.    
Descarca Ordinul nr. 1118/2016 al M.S.    
12.10.2016    


In atentia medicilor prescriptori

     Prin Ordinul comun nr. 1070/683/21.09.2016 (publicat in Monitorul Oficial nr. 754/28.09.2016), ministrul sanatatii si presedintele CNAS aproba modificarea si completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamentele cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.

Descarca precizarile
06.10.2016


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

       Cardul de sanatate se emite din oficiu si nu exista prevazuta in legislatie procedura de emitere a cardului la cererea asiguratului.
       Procesul de emitere a cardurilor (tiparire) este continuu.
       Intrucat la ora actuala la nivelul intregii tari mai exista persoane care nu au cardul emis, C.N.A.S. a emis dispozitii conform carora, in cazul in care o persoana asigurata nu are cardul emis, situatie care se constata de furnizorii de servicii medicale prin interogarea paginii web a C.N.A.S. "Verificare asigurat", acestia au obligatia de a ii acorda servicii medicale fara card si fara prezentarea vreunei adeverinte speciale.


In atentia tuturor medicilor prescriptori care au incheiat conventii de concedii medicale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J

       Incepand cu data de 19.01.2016, intra in vigoare prevederile Ordinului nr. 43 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS nr.60/32/2006.

Descarca Ordinul
04.02.2016


In atentia tuturor medicilor prescriptori

       Cu adresa nr. P4646/16.06.2016, CNAS ne transmite precizari în vederea asigurarii in conditii bune si de eficienta economica a tratamentului Erwinase pentru bolnavii cu leucemie acuta limfoblastica (LAL) / Limfoame non-Hodgkin (LNH)

Descarca adresa nr. P4646/2016 a CNAS
28.06.2016

       Incepand cu data de 01.01.2016, intra in vigoare prevederile Ordinului comun al MS si al CNAS nr.1566-1073/2015 - pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu, publicat pe site-ul C.N.A.S.

Descarca Ordinul comun al MS si al CNAS nr.1566-1073/2015
Descarca precizari privind modificarile la formularul de Pr.El.
23.12.2015


IMPORTANT!!!
In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente

 • Incepand cu data de 01.10.2015 intra in vigoare prevederile Hotararii Guvernului nr. 741/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr 695 din 15.09.2015
       Pentru evitarea neintelegerilor ce pot sa apara la intrarea in vigoare a noilor liste de medicamente, va punem la dispozitie Precizari privind principalele modificari privind prescrierea si eliberarea de medicamente compensate incepand cu data de 01.10.2015
 • Lista de medicamente, in vigoare cu data de 01.10.2015, a fost postata la adresa: http://www.cnas.ro/page/standarde-raportare-siui-furnizori.html
 • Noile nomenclatoare, cuprinzand noile liste de medicamemte compensate, pot fi descarcate de la adresa: http://siui.casan.ro/cnas/siui_3.7/nomenclatoare


Descarca Precizarile
30.09.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 17.10.2013, conform Ordinului Comun nr. 1170/606 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, publicat in M.O. nr. 640/17.10.2013, plata taxei de evaluare se va face catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cod fiscal 11445659, in contul RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti

IMPORTANT!!!
In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente

Prin adresa nr. P8516/18.09.2015, CNAS comunica intrarea in vigoare, incepand cu data de 01.10.2015, a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 741/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 695 din 15.09.2015.

Descarca adresa P8516
22.09.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale si a asiguratilor care utilizeaza carduri nationale de sanatate

INFORMARE

       Referitor la utilizarea Cardului national de asigurari de sanatate si pentru a asigura accesul persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu adresa nr. P7230/31.03.2015, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, face urmatoarele precizari:
       ".... Reglementarile legale in vigoare privind prezentarea si utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate , precum si acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului national de catre furnizori raman nemodificate si dupa data de 1 august 2015. ...."
       Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se desfasoara in aceleasi conditii ca si in prezent, potrivit contractului incheiat intre parti pana la eventualele modificari ale actelor normative incidente pe acest domeniu.

       Asiguratii CASAOPSNAJ pot solicita documentele doveditoare privind calitatea de asigurat, atunci cand sunt necesare pentru a beneficia de servicii medicale, potrivit legii, transmitand o solicitare in acest sens, folosind una din urmatoarele modalitati:

 • prin email la urmatoarele adrese:
         evidenta@aopsnaj.ro sau la adresa:
         sabina@aopsnaj.ro
 • prin fax la numarul: 021.20.24.699
 • prin posta sau firma de curierat la adresa:
         C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
         Strada Popa Savu, nr. 45, cod postal 011434
         Sector 1, Bucuresti


       Dupa verificarea calitatii de asigurat, documentele doveditoare a calitatii de asigurat vor fi transmise solicitantilor pe aceeasi cale prin care s-au primit solicitarile.
       Din acest motiv, in solicitarea documentului doveditor a calitatii de asigurat este obligatorie precizarea exacta a adresei unde sa fie transmis raspunsul.

 


In atentia furnizorilor de servicii medicale si a asiguratilor care utilizeaza carduri nationale de sanatate

INFORMARE

       Cardurile de sanatate care, la citirea informatiilor stocate electronic pe chip, prezinta 0000000000000 in loc de CNP - NU SUNT DEFECTE.
       Pe toate cardurile sunt tiparite doar Numele, Prenumele, Codul de asigurat (CID), Nr. de document si data expirarii. Nu este tiparit CNP-ul.
       Din 2012, in sistemul informatic al CNAS (SIUI) a fost introdus CID - ul (Codul de asigurat) care a fost proiectat astfel incat sa fie compatibil cu codurile de asigurat folosite in statele U.E. si urmeaza sa inlocuiasca, progresiv, CNP-ul ca element de identificare a asiguratilor.
       Pe retetele electronice deja nu se regaseste decat CID-ul, pe cardurile nationale de sanatate nu este tiparit decit codul de asigurat (CID) si - incepand cu ultimele loturi de carduri tiparite si la toate care vor urma, CNP-ul a fost inlocuit cu 0000000000000 in informatia stocata electronic pe chip.
       In consecinta furnizorii de servicii medicale NU TREBUIE SA REFUZE efectuarea serviciilor medicale asiguratilor care, pe cardul electronic au 0000000000000 in loc de CNP.
       De asemenea au obligatia de a solicita furnizorilor programelor informatice sa le adapteze astfel incat identificarea asiguratilor sa se faca folosind CID-ul nu CNP-ul.


Anunt
referitor la Cardurile Nationale de Sanatate

In atentia asiguratilor CASAOPSNAJ, cu domiciliul în afara jud. Ilfov si a mun. Bucuresti

       Va informam ca, dupa data de 08.07.2015, cardurile nationale de sanatate ale asiguratilor CASAOPSNAJ, care au domiciliul în afara jud. Ilfov si a mun. Bucuresti, se vor gasi la sediile caselor de asigurari de sanatate judetene.

       Ridicarea cardurilor se va face de catre asigurati conform regulilor si orarului stabilite de fiecare casa de asigurari de sanatate.

23.06.2015     


In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

       Prin adresa nr. P4524/08.05.2015, CNAS comunica modificarile aduse la Ordinul M.S. si C.N.A.S. nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari socilae de sanatate si a Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul CNAS nr. 185/2015.

Descarca precizarile
11.05.2015


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si programe nationale de sanatate aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

       Incepand cu data de 1 mai asiguratii care au intrat in posesia cardului vor face dovada calitatii de asigurat si vor valida serviciile medicale si farmaceutice pe care le primesc utilizand cardul.
       Pentru asiguratii care nu au primit cardul de sanatate, pana la aceasta data, furnizorii de servicii medicale vor verifica in sistem calitatea de asigurat a pacientului pentru a-i oferi serviciul necesar. Serviciile medicale acordate fara card de sanatate vor fi monitorizate separat si vor fi validate si decontate.

30.04.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

     In conformitate cu prevederile Ordinului nr 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, incepand cu 1 aprilie 2015 intra in vigoare urmatoarele:
 1. noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 1);
 2. noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (Anexa 2)
In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva.(Anexa 3)
Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Descarca Anexa 1
Descarca Anexa 2
Descarca Anexa 3
01.04.2015


In atentia medicilor prescriptori

     Va informam cu privire la publicarea in M.O. nr. 172bis/12.03.2015 a Ordinului comun MS/CNAS nr.275/162/10.03.2015, privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Sanatatii Publice si al presedintelui CNAS 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Descarca Ordinul
23.03.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale care au incheiat conventii de concedii medicale cu CASAOPSNAJ

     Cu adresa nr. P/10851/2014, CNAS ne aduce la cunostinta intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1449/28.11.2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 890/2014 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 60/32/2006.

descarca adresa P10851/2014
descarca Ordinul nr.1449/2014
23.12.2014


In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Urmare a adresei C.N.A.S. P1966/28.11.2014, cu referire la prevederile H.G. nr. 996/2014 privind modificarea si completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, va aducem la cunostinta Lista completata a produselor biologice, conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Lista completata a produselor biologice
02.12.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale care elibereaza concedii medicale, aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In Monitorul Oficial nr. 803/04.11.2014, a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 68/2014 prin care se aduc modificari si completari la Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si completarila Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarca Extras din OUG68/2014
25.11.2014


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In baza prevederilor art. 3 alin. (5) si alin. (8), anexa 39 din Ordinul comun MSP/CNAS nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014-2015, medicii prescriptori de dispozitive de protezare stomii, incontinenta urinara si echipamente pentru oxigenoterapie vor mentiona obligatoriu pe prescriptia medicala perioada pentru care se face recomandarea. (lunile respective)

07.11.2014


In atentia asiguratilor si a tuturor furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 18.09.2014, prin C.N.Posta Romana, CNAS incepe distribuirea cardului national de asigurari de sanatate la nivel national.
     In cadrul procesului de utilizare a cardului este necesar ca toti furnizorii de servicii medicale sa detina cititoare de carduri.
     Pe site-ul CNAS este afisata lista cu cititoarele de carduri compatibile cu sistemul informatic al cardului national de asigurari sociale de sanatate.

Descarca Comunicatul de presa al CNAS
Descarca adresa nr. P7603/2014
19.09.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale care au incheiat conventii de eliberare Concedii Medicale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru 2013

     Pentru a evita rezilierea unor conventii de concedii medicale din cauza intarzierilor de transmitere a raportarilor, sau a transmiteriii acestora intr-un format diferit de cel reglementat, va punem la dispozitie cateva precizari privind evidenta si raportarea concediilor medicale.

(Descarca precizarile )
20.09.2013  


In atentia unitatilor sanitare cu paturi, aflate in relatii cotractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Prin adresa nr. CB8300/21.08.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reaminteste, unitatilor sanitare cu paturi, ca au obligatia de a elibera prescriptie medicala pentru medicamente cu sau fara contributie personala, la externarea pacientului.

(Descarca adresa CB8300/21.08.2013 a CNAS)
22.08.2013


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 20.09.2012, in conformitate cu prevederile art. 291 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti asiguratii interesati, au posibilitatea de a verifica realitatea serviciilor medicale prestate de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(Click pentru detalii)
18.09.2012

 


Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 

Luni - Joi
08:30-17:00
Vineri
08:30-14:30

Carduri Europene si
Formulare Europene

email:   card@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 

Luni, Marti, Joi, Vineri
08:30-16:30
Miercuri
08:30-18:30


Helpdesk - Carduri Nationale de Sanatate

  Precizari - Card National

email card national:   cardnational@aopsnaj.ro
email helpdesk:   helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.543 (Helpdesk)
021.20.24.554 (Helpdesk)
021.20.24.648 (Carduri)

 

Luni, Marti, Joi, Vineri
08:30-16:30
Miercuri
08:30-18:30


Legaturi utileNota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 10 Mai 2019

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO