CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

12 Mai, 2021
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Cardul National de Sanatate

Cardul National de Sanatate

Informatii utile


In atentia furnizorilor de servicii medicale si a asiguratilor care utilizeaza carduri nationale de sanatate
INFORMARE

       Cardurile de sanatate care, la citirea informatiilor stocate electronic pe chip, prezinta 0000000000000 in loc de CNP - NU SUNT DEFECTE.
       Pe toate cardurile sunt tiparite doar:
              - Numele,
              - Prenumele,
              - Codul de asigurat (CID),
              - Nr. de document si
              - data expirarii.
      Nu este tiparit CNP-ul.

       Din 2012, in sistemul informatic al CNAS (SIUI) a fost introdus CID - ul (Codul de asigurat) care a fost proiectat astfel incat sa fie compatibil cu codurile de asigurat folosite in statele U.E. si urmeaza sa inlocuiasca, progresiv, CNP-ul ca element de identificare a asiguratilor.
       Pe retetele electronice deja nu se regaseste decat CID-ul, pe cardurile nationale de sanatate nu este tiparit decit codul de asigurat (CID) si - incepand cu ultimele loturi de carduri tiparite si la toate care vor urma, CNP-ul a fost inlocuit cu 0000000000000 in informatia stocata electronic pe chip.
       In consecinta furnizorii de servicii medicale NU TREBUIE SA REFUZE efectuarea serviciilor medicale asiguratilor care, pe cardul electronic au 0000000000000 in loc de CNP.
       De asemenea au obligatia de a solicita furnizorilor programelor informatice sa le adapteze astfel incat identificarea asiguratilor sa se faca folosind CID-ul nu CNP-ul.
FORMULARE
Necesare pentru solicitarea de emitere / inlocuire a Cardului National de Sanatate

     Asiguratii care, din diverse motive, nu au sau nu pot folosi Cardul National de Sanatate pot depune cerere pentru emiterea unuia sau pentru inlocuirea celui initial.
     Asiguratul va depune la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. o cerere de eliberare card folosind unul din formularele de mai jos, potrivit situatiei care genereaza solicitarea.
 • Cerere eliberare card national de sanatate - Duplicat - se depune de catre asiguratii li s-au modificat datele personale, care l-au pierdut, le-a fost furat sau al caror card s-a deteriorat.
  Pentru eliberarea unui card national de sanatate - duplicat:
  • Acte necesare:
   • Cerere eliberare duplicat;
   • Copie carte de identitate;
   • Dovada platii (Copie);
  • Detalii privind plata contravalorii cardului duplicat (15,26 lei):
   • Beficiar: C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
   • C.U.I.: 11445659
   • Cont: RO28TREZ7005005XXX000145
   • Banca: A. T. C. P -MB
   • Suma: 15,26 lei (Noul pret stabilit cf. Conventiei incheiate intre CNAS, CNIN SA si CN Posta Romana SA din 02.08.2018 pentru tiparirea si distribuirea cardurilor nationale de sanatate)
   • Explicatie: CNP: .........., Titular card:: ....(nume si prenume)... , Motiv: Reemitere card sanatate
  • Actele necesare pentru emiterea cardului duplicat se transmit la CASAOPSNAJ :
   • Prin posta, la adresa: str. Popa Savu, nr. 45, Sector 1, Bucuresti, cod postal: 011434
   • Prin email:
   • Prin fax:
    • 021.20.24.604
    • 021.20.24.699

 • Cerere eliberare a adeverintei de asigurat valabila 3 luni - se depune de catre asiguratii care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national de asigurari de sanatate.
  • Cerere eliberare a adeverintei de asigurat valabila 3 luni se transmite la CASAOPSNAJ :
   • Prin posta, la adresa: str. Popa Savu, nr. 45, Sector 1, Bucuresti, cod postal: 011434
   • Prin email: cardnational@aopsnaj.ro
   • Prin fax:
    • 021.20.24.604
    • 021.20.24.699

In atentia furnizorilor de medicamente
INFORMARE

     Cu adresa P8175/03.09.2015, avand in vedere necesitatea aplicarii unitare a prevederilor legale referitoare la eliberarea prescriptiilor medicale de catre societatile farmaceutice aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, Casa Nationala de Sanatate, face precizari privind modalitatile de eliberare a prescriptiilor medicale electronice.

(Citeste precizarile)
04.09.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
INFORMARE

     In Monitorul oficial nr. 649/27.08.2015 a fost publicat ordinul comun al Minsterului Sanatatii si al Casei Nationale de Sanatate nr. 1032/564/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015.
  Ordinul 1032/564/2015 aduce urmatoarele modificari la HG400/2014 (pe scurt).
 • la Anexa 47 se modifica continutul articolului 13.
  Noul contiut precizeaza faptul ca la acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru asiguratii care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in aresta preventiv si pentru cei care se afla in executarea masurilor prevazute la art.109 si 110/Legea 286/2009 (Codul penal) - NU este necesara utilizarea Cardului national de asugurari de sanatate
 • la Anexa 47 se adauga articolul 14 care prevede ca:
  Pentru persoanele cu tulburari psihice prevazute in Legea 487/2012, republicata, care au desemnat reprezentant legal, acordarea serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului national de asigurari de sanatate al reprezentantului legal. Acesta trebuie sa prezinte, obligatoriu, documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal in vederea inregistrarii acestuia in evidentele proprii ale furnizorului de servicii medicale.

( Citeste Ordinul )
01.09.2015


COMUNICAT
al C.N.A.S. privind asiguratii care nu pot prezenta sau utiliza Cardul National de Sanatate.

     Principala preocupare a CNAS este de a garanta accesul la servicii medicale pentru toate persoanele asigurate. In acest sens, au fost semnate doua acte normative, Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS nr. 557/246/2015 si Ordinul Presedintelui CNAS nr.248/2015 care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
     Conform acestor acte normative, asiguratii care nu pot prezenta sau utiliza cardul national de sanatate vor beneficia de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale incepand cu data de 1 mai 2015.

( citeste tot comunicatul )
30.04.2015


COMUNICAT
Reglementari privind utilizarea cardului national de sanatate incepand cu data de 1 mai 2015

     Normele metodologice de aplicare a contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015, contin reglementari privind modul in care va fi utilizat cardul national de sanatate.
     Furnizarea serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza se face pentru persoanele asigurate.
     Dupa data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se poate utiliza dupa caz, unul din urmatoarele documente:
 • cardul national;
 • adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national;
 • adeverinta de inlocuire a cardului national pentru situatiile in care se solicita emiterea cardului duplicat (pentru inlocuirea cardurilor defecte, cu date eronate).
 • documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului national;

( citeste tot comunicatul )
30.04.2015


PRECIZARI
PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR MEDICALE

     Cardul national este parte componenta a sistemului national al cardului de asigurari sociale de sanatate din cadrul platformei informatice din asigurarile de sanatate.
     In sistemul de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national, de catre asigurati si furnizorii de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale.

( citeste tot comunicatul )
30.04.2015


 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.648


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 06 Aprilie 2021

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO