CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

19 Octombrie, 2021
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
STATUTUL

STATUTUL

Casei  Asigurarilor  de  Sanatate  a  Apararii,  Ordinii  Publice, Sigurantei  Nationale  si  Autoritatii  Judecatoresti

 

 

CAP. l

Dispozitii generale

 

Art.1

(1) Asigurarile sociale de sanatate  reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

(2) Casa de asigurari  de sanatate a ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti este, potrivit legii, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., in exercitarea atributiilor ei conferite prin lege si prezentul Statut, aplica si respecta politica si strategia generala stabilita de  Casa Nationala de Asigurari  de Sanatate  pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate specific ministerelor  si institutiilor cu retele  sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

 

Art.2

(1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este institutie publica, cu personalitate juridica si buget propriu, subordonata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si are sediul in str.  Popa  Savu, nr. 45, sect.1, Municipiul  Bucuresti.

(2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se organizeaza si functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului - cadru aprobat de Consiliul de Administratie al C.N.A.S.

(3) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. isi desfasoara activitatea pe principiul de organizare si functionare al caselor de asigurari de sanatate judetene din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

 

Art.3

(1)C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. utilizeaza sigla C.N.A.S.  cu mentionarea si a denumirii proprii.

(2) Poate organiza, conform prevederilor Art.6 din O. G. nr. 56/1998, privind infiintarea si functionarea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aprobata cu modificari si completari prin  Legea  nr. 458/2001 si cele ale Art.269 din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, oficii teritoriale de asigurari de sanatate proprii, fara personalitate juridica, la nivelul unor orase sau municipii unde functioneaza formatiuni medicale apartinand ministerelor si institutiilor prevazute la  art.1 alin. (1)  din actul normativ  susmentionat, prin hotarare a consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., in conditiile legii.

(3) Activitatea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J se desfasoara pe intreg teritoriul tarii, in localitatile unde se afla  persoane asigurate.

 

 

 

CAP. II

Relatia  casei de asigurari cu asiguratii

 

Art.4

(1) Relatiile ce se stabilesc  intre asigurati si  casa de asigurari au la baza urmatoarele principii :

a)     alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari ;

b)     solidaritatea si subsidiaritatea in constituirea si utilizarea fondurilor;

c)      participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

d)     acordarea unui pachet de servicii medicale de baza,  in mod echitabil si nediscriminatoriu, conform legii;

e)     transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;

 f) confidentialitatea datelor, in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul

(2) Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt stabilite prin lege.

(3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casa de asigurari, asupra serviciilor de care  poate beneficia, nivelului de contributie  personala si modalitatile de plata, precum  si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

 

 

CAP. III

Atributiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J

 

Art. 5

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J are urmatoarele atributii :

1. sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat  cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre A.N.A.F.;

2. sa administreze bugetul propriu;

3. sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice la C.N.A.S.;

4. sa elaboreze si sa publice raportul anual de activitate si planul de activitate pentru anul urmator prezentandu-le spre informare ordonatorilor de credite din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca.;

5. sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;   

6. sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate  si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

7. sa administreze bunurile casei, conform prevederilor legale;

8. sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in  conditiile prevazute de contractul cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia, precum si de  normele proprii in conditiile legii;

 9. sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;

10. poate sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;

11. sa asigure, in calitate de institutie competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale;

12. controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

13. participa la  evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente care pot intra in relatii contractuale cu  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

14. intocmeste proiectul  bugetului anual de venituri si cheltuieli si il transmite spre analiza si aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

15. transmite anual   spre aprobare   Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, listele de investitii;

16. efectueaza sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor medicale;

17. verifica  acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;

18. asigura un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;

19. aplica un sistem informational unitar si confidential corespunzator  asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;

20. deconteaza furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si  prestate asiguratilor, in termen, in caz contrar  urmand a suporta  penalitatile prevazute in contract;

21.informeaza furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;

22. asigura confidentialitatea datelor conform legilor de organizare si functionare ale ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, precum si protectia datelor si informatiilor clasificate care se inscriu in prevederile  Legii nr.182/2002 si cele ale H.G. nr.585/2002, pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

23. verifica prescrierea si eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in conformitate cu reglementarile in vigoare;

24. raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a  documentelor justificative utilizate;

25. asigura utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitatii comisiilor la nivelul C.N.A.S. si a comisiilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice in tratamentul bolilor cronice;

26. furnizeaza datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare;

27. urmareste, alaturi de celelalte structuri din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, implementarea si efectele strategiilor aplicate si pe baza acestora elaboreaza rapoartele de informare cu propunerile de corectie;

28. alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

 

Art.6

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J functioneaza avand la baza un sistem informatic  unic integrat.

 

Art.7

In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de  catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de A.N.A.F.,  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. prin structurile proprii sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate  si a majorarilor de intarziere, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

CAP.IV

Organele de conducere ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

 

Sectiunea 1

Consiliul de Administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

 

Art. 8

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, a Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a prezentului Statut, consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,  adopta hotarari.

(2)Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  are urmatoarele atributii generale:

            a) aproba proiectul statutului propriu;

            b) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

            c) aproba rapoartele de gestiune semestriale si anuale, prezentate de presedintele director - general;

            d) avizeaza politica de contractare propusa de presedintele - director general, cu respectarea contractului-cadru si a normelor metodologice de aplicare ale acestuia;

            e) avizeaza programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv masurile de executare silita potrivit prevederilor legale in vigoare;

            f) hotaraste infiintarea de oficii teritoriale de asigurari de sanatate proprii, in conditiile legii.

            g) alte atributii date prin lege sau prin statut.

 

Art.9

Membrii consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. sunt obligati sa participe la adoptarea hotararilor care sa asigure  buna functionare a sistemului de asigurari sociale de sanatate in raza   de competenta a  acesteia.

 

Art.10

Membrii  consiliului de  administratie  al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. trebuie  sa indeplineasca urmatoarele conditii:

            a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;

            b) sa aiba calitatea de asigurat;

            c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal.

 

Art.11

(1) Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este alcatuit in conformitate cu prevederile  O.G. nr. 56/1998 aprobata cu modificari prin Legea nr. 458/2001 si prin PROTOCOL intre ministerele si institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritatea judecatoreasca.

(2) Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este alcatuit din 9 membri, astfel :

- Ministerul Apararii Nationale

2 membri

- Ministerul Administratiei si Internelor

2 membri

- Ministerul Justitiei

1 membru

- Serviciul Roman de Informatii

1 membru

- Serviciul de Paza si Protectie

1 membru

- Serviciul de Informatii Externe

1 membru

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale

1 membru

 

Art.12

(1) Consiliul de administratie al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, si iau hotarari prin vot, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.

(2) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin sase membri.            

(3) Atunci cand in decursul a 12 luni, membrii se retrag de doua ori din sedinte sau in cazul  in care membrii lipsesc  nemotivat de la cel mult doua sedinte in decurs de 6 luni, presedintele - director general va informa institutiile sau ministerele de la care acestia provin pentru a fi luate masurile necesare  in vederea asigurarii prezentei la sedintele  Consiliului de Administratie si a bunei functionari a acestuia.

 

Art.13

(1) Mandatele membrilor consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. sunt de 4 ani si inceteaza prin demisie, prin deces sau prin revocare ca membru al consiliului de administratie de catre cei care i-au desemnat.

(2) Mandatul presedintelui - director general al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., nu poate fi revocat de catre consiliul de administratie.

(3) Mandatul presedintelui director - general al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  inceteaza astfel: 

            a)  la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;  

           b) la initiativa presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin revocarea mandatului in cazul evaluarii directorului general ca necorespunzator sau pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de management;

            c) prin revocarea de catre presedintele C.N.A.S. ca urmare a modificarii cu peste 50% a indicatorilor de performanta care au stat la baza incheierii prezentului contract                

            d) prin revocarea de catre presedintele C.N.A.S. pentru neindeplinirea obligatiilor                                                                                         prevazute de lege si de prezentul contract;

            e) prin renuntarea de catre directorul general la mandatul incredintat;     

            f) prin acordul partilor;

            g) prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului general;

            h) prin desfiintarea sau reorganizarea casei de asigurari de sanatate;

            i) prin modificarea legislatiei specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate in ceea ce priveste statutul directorului  general al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

   

ART.14.

Convocarea consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se face de catre presedintele acestuia. Convocarea consiliului de administratie va putea fi facuta si la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.

 

Art.15

(1) Membrii consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  beneficiaza de  o indemnizatie lunara de pana la 1% din salariul functiei de director general al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., in conditiile participarii efective la sedintele consiliului de administratie.

(2) Indemnizatia prevazuta la alin.(1) pentru membrii consiliului de administratie se acorda proportional, in functie de numarul sedintelor care au loc in cadrul unei luni si de numarul sedintelor la care participa efectiv.

(3) In cazul in care, in timpul sedintelor, unii membrii se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizatia de sedinta.

(4) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, in conditiile prevazute de lege si de Statutul C.N.A.S.

Sectiunea  2

Presedintele - Directorul General  al  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

 

Art.16

(1) Presedintele - directorul general conduce activitatea c.a.s.a.o.p.s.n.a.j   si este numit pe baza de concurs, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Presedintele - directorul general devine membru de drept al consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si presedinte al acestuia.

(2) Prin ordin al presedintelui CNAS pot fi numite temporar, cu delegatie, in conditiile legii, persoane care sa asigure conducerea casei de asigurari.

(3) Intre C.N.A.S. si directorul general al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. - manager al sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru  ministerele si institutiile cu  retea sanitara proprie - se incheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani.

(4) Presedintele-director general al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este ordonator de credite, in conditiile legii.

(5) Presedintele - director general se numeste pentru un mandat de 4 ani, dupa validarea concursului, si se suspenda de  drept din functiile detinute anterior, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Directorul general are obligatia de a depune declaratie de interese si declaratie de avere. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui C.N.A.S.

(6) Salarizarea si celelalte drepturi ale presedintelui - director general se stabilesc prin contractul de management.

 

Art. 17

Presedintele - director general al  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmatoarele atributii:

            a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

            b) organizeaza si coordoneaza activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;

            c) organizeaza si coordoneaza activitatea de urmarire si control  al colectarii contributiilor la fond;

            d) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silita potrivit legii;

            e) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului -  cadru si a normelor metodologice de aplicare ale acestora;

            f) organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor si propune masuri in caz de nerespectare a acestora;

            g) supravegheaza si controleaza organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel teritorial si prezinta anual rapoarte, pe care le da publicitatii;

            h) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul casei de asigurari.;

            i) administreaza bunurile mobile si imobile dobandite de casa de asigurari in conditiile legii;

            j) reprezinta casa de asigurari in relatiile cu tertii;

            k) asigura elaborarea statutului propriu cu respectarea prevederilor legale in vigoare, ale statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale statutului - cadru  aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

            l) convoaca consiliul de administratie;

            m) conduce sedintele consiliului de administratie;

            n) respecta atributiile prevazute de legislatia finantelor publice pentru ordonatori de credite;

            o) asigura aducerea la indeplinire a planului de management asumat la momentul numirii in functie;

            p) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare, de prezentul statut si de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

Art.18

(1) Pentru punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., precum si pentru exercitarea atributiilor sale ca ordonator  de credite, presedintele - director general emite decizii.

(2) Presedintele - director general al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. poate delega atributiile, in totalitate sau in parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., temporar, in situatii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabila a presedintelui C.N.A.S.

 

Art.19

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., propus de presedintele - director general in calitate de ordonator de credite, este definitivat de  presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in calitate de ordonator principal de credite, in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind finantele publice in vigoare si normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

 

 

 

CAP. V

Incompatibilitati

 

Art.20

(1) Membrii consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., precum si personalul angajat al acesteia, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Directiilor medicale (similare) ale ministerelor si institutiilor din sistemul apararii. Ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, autoritatilor de  sanatate publica, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurari sociale de sanatate ale caror servicii se deconteaza din fond unitatilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese sau numite in cadrul C.M.R., colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, functii alese sau numite in cadrul C.M.D.R., colegiilor judetene ale medicilor dentisti, respectiv al munucipiului Bucuresti, Colegiul Farmacistilor din Romania, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv ale municipiului Bucuresti, organizatiilor centrale si locale ale O.A.M.M.R., organizatiilor centrale si locale ale O.B.B.C., sau functii in cadrul societatilor comerciale cu profil de asigurari, farmaceutic sau de aparatura medicala. Personalului din cadrul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu statut de functionar public, ii sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea  transparentei  in exercitarea  demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si  completarile ulterioare.

(2) Constituie conflict de interese detinerea de catre membrii  consiliului de  administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., precum si de catre personalul angajat al acesteia de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari. Aceste dispozitii se aplica si in cazul  in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre sot, sotie,  rudele sau afinii pana la gradul  al IV-lea inclusiv al persoanei in cauza.

(3) Membrii consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului de administratie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie si nici la adoptarea hotararilor.

 

Art. 21

Membrii consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pe perioada exercitarii mandatului nu pot fi salariati ai C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, cu exceptia presedintelui-director general si nu pot ocupa functii in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

 

 

CAP. VI

Drepturi salariale

 

Art. 22

 (1) Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual precum si alte functii din  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se face conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Angajarea personalului in cadrul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se face prin concurs, cu respectarea  prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. ii pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu aceasta destinatie, in conditiile legii.

 

Art.23

Evaluarea si avansarea  personalului numit in functii publice din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate se fac cu respectera dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 24 

Statul de functii al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se aproba anual de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in calitate de ordonator principal de credite.

 

 

 

CAP. VII

Dispozitii  finale si  tranzitorii

 

Art.25

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va lua toate masurile necesare asigurarii standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate pentru asiguratii proprii.

 

Art.26

Personalul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va fi cuprins si va participa la programele de pregatire  si perfectionare continua, organizate de Casa Nationala de Asigurari de  Sanatate prin structurile specializate ale acesteia.

 

Art.27

(1) Prezentul Statut este aprobat  de catre Presedintele C.N.A.S. astazi 01.04.2012

(2) Cu aceasta data se abroga Statutul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti,aprobat la data de 01.11.2006.

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.648


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 12 Octombrie 2021

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO